2007/Sep/27

สังกิจจสามเณร
ผู้เป็นที่พึ่งให้แก่พระภิกษุ 30 รูป

สังกิจจสามเณร ตอนที่ 1
สังกิจจสามเณร ตอนที่ 2
สังกิจจสามเณร ตอนที่ 3

Comment

Comment:

Tweet


ชิงช้าโบราณ
View full profile